Master in Sustainability Management

Klíčové parametry programu

 • 3 semestry, 100 ECTS
 • Profesně zaměřený magisterský program
 • Zakončení programu obhajobou diplomové práce spolu se státní závěrečnou zkouškou
 • Součástí programu je povinná pracovní stáž s odborným akademickým dohledem (30 ECTS)
 • Jazyk výuky: angličtina
 • Školné: 10.000 EUR za standardní dobu studia
 • Plánovaná kapacita programu: 25-30 studentů ročně

Cíle studijního programu

Cílem navazujícího magisterského studia studijního programu Master in Sustainability Management je připravit absolventy – vysokoškolsky vzdělané odborníky pro výkon manažerských funkcí na střední a vyšší řídící úrovni v podnikové sféře na pozicích Chief Sustainability Officer, CSR Manager, Sustainability Manager apod.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Master in Sustainability Management umí:

 • charakterizovat klíčové koncepty, teorie a modely spojující různé aspekty globálních výzev udržitelnosti s efektivním řízením firem a dalších organizací;
 • vyhodnocovat důsledky strategických rozhodnutí firem na životní prostředí, společnost a ekonomiku;
 • navrhovat inovativní řešení pro fungování firem, které jsou současně ekonomicky životaschopné a příznivé pro životní prostředí a společnost;
 • naslouchat a zapojovat klíčové zájmové skupiny do dialogu o udržitelnosti na mezinárodní úrovni;
 • rozvíjet a udržovat organizační kulturu založenou na hodnotách respektu, diverzity, inkluze a udržitelnosti;

Uplatnitelnost na trhu práce

Absolventi najdou uplatnění v širokém spektru sektorů, neboť poptávka po odbornících s důrazem na aspekty udržitelnosti neustále roste. Absolventi se tak mohou uplatnit zejména v průmyslových podnicích, podnicích služeb, finančních institucích, sociálních podnicích a v poradenských firmách i při samostatném podnikání. Absolventi tohoto programu budou vybaveni znalostmi a dovednostmi potřebnými pro zastávání pozic jako jsou manažeři udržitelnosti (vč. pozice Chief sustainability officers), ESG analytici, konzultanti pro „zelené a udržitelné“ inovace, specialisté „zeleného“ investování, specialisté na CSR a další. Budou schopni přinášet hodnotu organizacím, které hledají způsoby, jak efektivně integrovat udržitelnost a ESG principy do svých strategií a operací.

Spolupráce s praxí

Studenti budou mít zajištěné pracovní stáže u korporátních partnerů FPH, které budou zaměřené na témata udržitelnosti. Konkrétně se bude jednat o níže uvedené smluvní partnery, kteří jsou schopni nabídnout stáže i v anglickém jazyce a to jak v České republice tak ve svých pobočkách v Evropě:

 • CocaCola HBC
 • HILTI
 • Škoda-Auto
 • PwC
 • Unibail-Rodamco-Westfield
 • P&G

Kromě výše uvedených firem, bude studentům umožněno realizovat stáž u dalších firemních partnerů z řad sociálních podniků a neziskových organizací v České republice i mimo ni.

Více informací