Nabídka kurzů exekutivního vzdělávání

Kurzy se vypisují v rámci centra Exekutivního vzdělávání a nebo na základě individuální poptávky. Obsah je možné využít standardizovaný nebo adaptovat potřebám firmy a jejích zaměstnanců.

Odhalte tajemství environmentálních, sociálních a správních aspektů které se stávají základními stavebními bloky firemní strategie.

Kurz seznamuje se samotným konceptem a prostředím environmentálních, sociálních a správních aspektů a pomáhá osvojit znalosti z této velice aktuální problematiky.

Kurz se koná on-line (Zoom)


Vyučující kurzu

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. (garant kurzu)

Ing. Natálie Badie, MIM

Ing. Ivan Balogh, MIM


Co mi kurz přinese?

Kurz poskytne komplexní představení mezinárodního prostředí ESG, jednotlivých pilířů a témat.


Komu je kurz určený?

Manažerům v rozhodovacích funkcích, kteří si chtějí celou problematiku ESG přiblížit, ale i řadovým zaměstnancům na které bude mít ESG dopad.


Program kurzu

 • ESG je vše a nic, jak ho tedy chápat?
 • Průřez jednotlivých pilířů ESG.
 • Představení jednotlivých témat a oblastí.
 • Vnitřní vs. vnější motivace se ESG věnovat.
 • Evropská legislativa která nás nemine.
 • Český ESG Rating.

Časová náročnost: 2,5 h.

Kde: Online – Zoom; navrhované datumy: 2023.

Co je v ceně? Certifikát o absolvování kurzu, studijní materiály, občerstvení.

Cena bez DPH: 999 CZK / osobu.

 

Termíny a přihláška

Jak se zorientovat v komplexním světě environmentálních, sociálních a správních aspektů fungování firmy?

Význam environmentálních, sociálních a řídících otázek (ESG)spadajících do ESG mezi různými stakeholdery, ať už podniky, regulačními orgány, ale třeba i zaměstnanci stále roste. Z toho důvodu je pro řídící pracovníky nezbytné, aby si osvojili důkladné znalosti této problematiky. Komplexní porozumění ESG umožní jednotlivcům přijímat informovaná rozhodnutí týkající se iniciativ a strategií souvisejících s ESG v rámci jejich organizací.

Seminář Úvod do ESG je navržen tak, aby poskytl komplexní porozumění ESG a jeho významu v podnikové strategii. Pro začátek je třeba ukotvit termín ESG a vysvětlit si jeho komplexnost, včetně zkoumání témat a podtémat ESG včetně konceptu materiality jednotlivých oblastí a témat. Materialita se týká relativní významnosti oblastí pro určitou společnost, odvětví nebo skupinu zúčastněných stran a je klíčová pro určení, na která témata ESG je nejvhodnější se zaměřit, což budeme zkoumat během diskuze v rámci semináře. Účastí na tomto semináři získají jednotlivci přehled o prostředí ESG, včetně klíčových rámců, metrik, standardů vykazování, ratingových agentur a regulačních požadavků EU.


Vyučující kurzu

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. (garant kurzu)

Ing. Natálie Badie, MIM

Ing. Ivan Balogh, MIM


Co mi kurz přinese?

Kurz poskytne komplexní představení mezinárodního prostředí ESG a pomůže pochopit jeho dopady na firmu.


Komu je kurz určený?

Manažerům v rozhodovacích funkcích, kteří si chtějí celou problematiku ESG přiblížit, ale i řadovým zaměstnancům na které bude mít ESG dopad.


Program kurzu

 • Pochopit širokou definici ESG a jeho komplexitu
 • Seznámit se s tématy a podtématy ESG a konceptu materiality (významnosti)
 • Rozvíjet povědomí o významu ESG jako součásti dlouhodobé podnikové strategie
 • Seznámit se s prostředím ESG (frameworky, metriky a standardy vykazování, ratingové agentury, Evropské regulatorní požadavky)

Časová náročnost: 6 h (9:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00; datum lze určit na základě požadavku.

Kde: na půdě VŠE, u Vás ve firmě nebo Online – Zoom za využití Miro.

Co je v ceně? Certifikát o absolvování kurzu, studijní materiály, občerstvení.

Cena bez DPH: 4 999 CZK / osobu.

 

Termíny a přihláška

Rizika a příležitosti spojená s ESG

Modul ESG rizika a příležitosti se zaměřuje na dopad rizikových oblastí v rámci ESG na podniky a zúčastněné strany. Účastníci se seznámí s různými riziky spojenými s ESG kterým podniky čelí, včetně rizik souvisejících s udržitelností životního prostředí, sociální odpovědností a správou a řízením firem. To zahrnuje analýzu činnosti podniku, posouzení potenciálních dopadů otázek ESG a vypracování strategií pro zmírnění rizik. Kromě poznatků o rizicích ESG se účastníci také dozvědí, jak využít příležitosti které ESG přináší za účelem zlepšení konkurenceschopnosti, odolnosti a pověsti svého podniku. Kurz se bude zabývat osvědčenými postupy pro využití příležitostí ESG a poskytne účastníkům praktické poznatky a návody, jak tyto postupy využít ve vlastním podnikání.


Vyučující kurzu

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. (garant kurzu)

Ing. Natálie Badie, MIM

Ing. Ivan Balogh, MIM


Co mi kurz přinese?

Kurz poskytne komplexní vhled na dopady rizikových oblastí v rámci ESG na podniky a zúčastněné strany a naučí Vás jak využívat příležitosti v oblasti ESG pro Vaší firmu.


Komu je kurz určený?

Manažerům v rozhodovacích funkcích kteří si chtějí celou problematiku ESG přiblížit, ale i řadovým zaměstnancům na které bude mít ESG dopad.


Program kurzu

 • Pochopit dopad rizikových oblastí v rámci ESG na podniky a zúčastněné strany
 • Posoudit a vyhodnotit ESG rizika pro konkrétní podnik
 • Naučit se využívat příležitosti v oblasti ESG pro konkrétní podnik
 • V rámci interaktivního workshopu budou účastníci pracovat na případové studii

Časová náročnost: 6 h (9:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00; datum lze určit na základě požadavku.

Kde: na půdě VŠE, u Vás ve firmě nebo Online – Zoom za využití Miro.

Co je v ceně? Certifikát o absolvování kurzu, studijní materiály, občerstvení.

Cena bez DPH: 4 999 CZK / osobu.

 

Termíny a přihláška

Proměňte svou obchodní strategii a řízení firmy pomocí jednotlivých pilířů ESG

Modul Integrace ESG do podnikové strategie poskytuje hluboké porozumění tomu, jak integrovat ESG do podnikové strategie. Účastníci se seznámí s výhodami integrace ESG do podnikových činností, včetně zlepšení finanční výkonnosti, snížení rizik a zlepšení pověsti. Budou identifikovat klíčové oblasti podnikání, kritické oblasti včetně stakeholderů a naučí se, jak sladit jednotlivá očekávání s celopodnikovými cíli v oblasti ESG. V rámci semináře navrhete strategický plán udržitelnosti pro svou společnost, přičemž budeme zohledňovat specifická ESG rizika a příležitosti, kterým podnik v daném odvětví čelí. Nakonec se účastníci naučí, jak strategii ESG realizovat, včetně toho, jak přidělovat zdroje, sledovat pokrok a komunikovat o iniciativách a výsledcích souvisejících právě s ESG.


Vyučující kurzu

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. (garant kurzu)

Ing. Natálie Badie, MIM

Ing. Ivan Balogh, MIM


Co mi kurz přinese?

Kurz poskytne komplexní propojení ESG s jednotlivými oblastmi fungování firmy za účelem definování podnikové strategie v rámci integrace nosných pilířů.


Komu je kurz určený?

Manažerům v rozhodovacích funkcích kteří si chtějí celou problematiku ESG přiblížit, ale i řadovým zaměstnancům na které bude mít ESG dopad.


Program kurzu

 • Pochopit přínos integrace ESG do obchodního řízení
 • Naučit se jak integrovat ESG do podnikové strategie
 • Identifikovat klíčové oblasti podnikání, kritické oblasti a stakeholdery které může ESG ovlivnit
 • Řídit očekávání zainteresovaných stran a sladit je s podnikovými cíli v oblasti ESG
 • Navrhnout strategický plán udržitelnosti pro vaši společnost
 • Naučit se, jak realizovat strategii ESG

Časová náročnost: 6 h (9:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00; datum lze určit na základě požadavku.

Kde: na půdě VŠE, u Vás ve firmě nebo Online – Zoom.

Co je v ceně? Certifikát o absolvování kurzu, studijní materiály, občerstvení.

Cena bez DPH: 4 999 CZK / osobu.

 

Termíny a přihláška

Jak nastavit efektivní komunikaci ESG aktivit.

Modul Komunikace ESG se zaměřuje na strategii zveřejňování informací o ESG a připravuje účastníky na efektivní komunikaci jejich iniciativ souvisejících právě s jednotlivými pilíři ESG s cílem využít tyto iniciativy a přispět k budování reputace a značky firmy. Účastníci se seznámí s různými rámci pro podávání zpráv o ESG, včetně Global Reporting Initiative, Sustainability Accounting Standards Board a Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Účastníci na konci semináře budou schopni zhodnotit rozdíly mezi ESG ratingy a indexy a stanovit priorityv rámci svého zaměření z hlediska externí komunikace. V rámci semináře se také zorientují v hodnocení a auditu ESG. Modul je zakončen diskusí o osvědčených postupech pro podávání zpráv a komunikace v oblasti ESG, včetně toho, jak efektivně komunikovat iniciativy a výsledky související s různými stakeholdery v rámci ESG.


Vyučující kurzu

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. (garant kurzu)

Ing. Natálie Badie, MIM

Ing. Ivan Balogh, MIM


Co mi kurz přinese?

Kurz poskytne informace z trhu a ukázkové příklady toho, jak efektivně komunikovat ESG iniciativy a strategii v rámci budování značky a reputace.


Komu je kurz určený?

Manažerům v rozhodovacích funkcích kteří si chtějí celou problematiku ESG přiblížit, ale i řadovým zaměstnancům na které bude mít ESG dopad.


Program kurzu

 • Porozumět účelu vykazování a externí komunikace ESG
 • Seznámit se s různými rámci pro vykazování ESG
 • Připravit se na efektivní komunikaci ESG reportů a jednotlivých iniciativ
 • Orientovat se v hodnoceních a kontrolních mechanismech v oblasti ESG
 • Navrhnout komunikační strategii v rámci případové studie

Časová náročnost: 6 h (9:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00; datum lze určit na základě požadavku.

Kde: na půdě VŠE, u Vás ve firmě nebo Online – Zoom za využití Miro.

Co je v ceně? Certifikát o absolvování kurzu, studijní materiály, občerstvení.

Cena bez DPH: 4 999 CZK / osobu.

 

Termíny a přihláška